Skaidrojumi par videonovērošanu
Videonovērošanas un personas datu aizsardzības likums

Izvilkumi no Datu valsts inspekcijas rekomendācijas
„Personas datu aizsardzība darba vietās"

 

Dokuments Datu valsts inspekcijas rekomendācijas „Personas datu aizsardzība darba vietās” (14. lpp.)
Sadaļa  VI. Videonovērošana darba vietās
Kādi noteikumi jāievēro, uzstādot videonovērošanas ierīces?
... Videonovērošanas ierīces var būt uzstādītas pie ēku ieejām un izejām,
drošības izejām un personu pārvietošanās ceļiem. To videonovērošanas leņķis var aptvert teritorijas, jeb zonas, kur tiek glabātas preces vai citas vērtības. Tās nevar aptvert darbinieku darba vietas, izņemot atsevišķus gadījumus (piemēram, darbinieka darbs saistīts ar finanšu līdzekļiem, bet tad videonovērošanas ierīcei ir jāfilmē kasiera darbs ar finanšu līdzekļiem vai darbs noliktavā, kurā tiek glabātas vērtības un tiek attiecīgi filmēta to pārvietošana). Videonovērošana ir jāveic, ievērojot samērīgumu. Tās nevar tikt uzstādītas tikai atsaucoties uz vispārēju argumentu par iespējamiem apdraudējumiem personu dzīvībai, veselībai vai īpašuma aizsardzībai...
...Aizliegts ierīces izvietot bez darbinieku informēšanas, kā arī izmantot slēptās miniatūrās kameras, ja vien normatīvie akti tieši nepieļauj to izmantošanu... 

 

Dokuments Datu valsts inspekcijas rekomendācijas „Personas datu aizsardzība darba vietās” (15. lpp.)
Sadaļa  VI. Videonovērošana darba vietās
Kāda informācija jāizvieto par videonovērošanas veikšanu?
Cilvēki, kas tiek filmēti (darbinieki un apmeklētāji, klienti, u.c.) ir jāinformē par to skaidrā, nepārprotamā un saprotamā veidā, izvietojot vietās, kur notiek videonovērošana, attiecīgas zīmes, kas ietver informāciju:
  • par videonovērošanas ierīces esamību;
  • pārziņa (atbildīgās personas) nosaukums vai vārds, uzvārds, kā arī adrese un cita kontaktinformācija. Ja ir, tad arī personas datu operatora nosaukums, kā arī tā adrese un cita kontaktinformācija;
  • paredzētais videonovērošanas mērķis un pamatojums.
Sniedzot informāciju par videonovērošanu, ir jānodrošina, lai personām būtu skaidrs, kurās vietās videonovērošana tieši tiek veikta, kā arī šīs norādes nevar atrasties tālu no videonovērošanas veikšanas vietas jeb filmētās teritorijas.
Papildus ir ieteicams katru darbinieku informēt individuāli (piemēram, darba līguma pielikums, darba kārtības noteikumi), tai skaitā norādot, ka darbiniekam ir tiesības piekļūt saviem personas datiem videonovērošanas sistēmas ietvaros. 

 

Datu valsts inspekcijas rekomendācija:

Datu apstrāde videonovērošanas jomā (.pdf)

 

Par MumsPiegādes noteikumiVideoPakalpojumiKontakti